Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Obiady

Funkcjonowanie stołówki szkolnej


Jadłospisy znajdują się na na osobnej podstronie widocznej w menu po lewej stronie.

Koszt jednego obiadu to 6,50 zł.
Wpłaty można przelewać na konto szkoły: 84 8781 0006 0000 0156 2000 0010

W tytule przelewu muszą znaleźć się następujące dane:

 1. Imię i Nazwisko dziecka,
 2. Klasa do której uczęszcza uczeń/uczennica,
 3. Miesiąc, za który uiszczana jest opłata,

Pliki do pobrania:

Regulamin stołówki szkolnej [Plik PDF]

Zgłoszenie do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej - 2022/2023 [Plik PDF]
Zgłoszenia do korzystania z obiadów w stołówce przyjmowane będą do 15 września każdego roku szkolnego.


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W WIŚNIOWEJ GÓRZE

I. Podstawa Prawna

Zarządzenie Wójta Gminy Andrespol z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych w szkołach oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrespol.


II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.
 2. Dzieci z oddziały przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.
 3. Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

III. Opłaty
 1. Rodzic oraz pracownik zobowiązuje się do dokonywania wpłat do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc przelewem na rachunek szkoły:
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, 95 – 020 Andrespol
  nr rachunku: 84 8781 0006 0000 0156 2000 0010
  W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka / klasa / opłata za miesiąc ... .
  Rodzic otrzymywać będzie informację o wysokości opłaty za obiady za miniony miesiąc - do dnia 5 następnego miesiąca poprzez dziennik elektroniczny - LIBRUS.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w szkole rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Za pierwszy dzień nieobecności dziecka rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia.
 3. Informacja o nieobecności dziecka powinna być zgłoszona e-mailem na adres intendent@spwg.edu.pllub telefonicznie pod numerem 42 213 23 71.
 4. Przy zgłaszaniu odwołania obiadu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności. Odwołania dokonuje Rodzic (opiekun prawny).
 5. Umowy na obiady wydają: Intendent szkolny i wychowawcy klas
 6. Odpłatność za obiady jest określana przez Wójta Gminy Andrespol na podstawie analizy kosztów zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania kuchni, dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
 7. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużywanych do przygotowania posiłków (tj. koszty tzw. „wsadu do kotła”).
 8. Pracownicy ponoszą odpłatność stanowiący całkowity koszt zakupu produktów, przygotowania i podania posiłku oraz pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem stołówki, a w szczególności wynagrodzeniem pracowników i składkami naliczanymi od tych wynagrodzeń.
 9. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Wójta Gminy Andrespol oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.
 10. Zarządzenie stanowi każdorazowo załącznik do niniejszego regulaminu.
 11. W sytuacji wzrostu kosztu posiłków w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
IV. Czas wydawania posiłków

Posiłki wydawane są w godzinach:

 • 11.40 – 12.00 obiady dla uczniów klas IV – VI
 • 12.45 – 13.05 obiady dla uczniów klas I – III oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze;
 • 13.50 – 14.10 obiady dla klas VII – VIII
V. Zasady zachowania w stołówce
 1. Obiady wydawane są na podstawie umów złożonych u Intendenta szkolnego.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów w stołówce szkolnej odpowiada nauczyciel dyżurujący.
 5. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce.
 6. Wnoszenie odzieży i plecaków jest zabronione.

 

ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE
 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
 2. Obiad można spożywać wyłącznie w stołówce szkolnej.
 3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowana się poleceniom nauczyciela dyżurującego w stołówce.
 5. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków.
 6. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 7. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis.
 8. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

 

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.