link do bip

 

Funkcjonowanie stołówki w roku szkolnym 2018/2019

 Jadłospisy

 

 


CENY OBIADÓW


SZKOŁA PODSTAWOWA
Miesiąc Ilość obiadów Cena
Wrzesień 15 obiadów x 4,0zł = 60,00 zł
Październik 23 obiadów x 4,0zł = 92,00 zł
Listopad 19 obiadów x 4,0zł = 76,00 zł
Grudzień 14 obiadów x 4,0zł = 56,00 zł
Styczeń 22 obiadów x 4,0zł = 88,00
Luty 10 obiadów x 4,0zł = 40,00 zł
Marzec 21 obiadów x 4,0zł = 84,00 zł
Kwiecień 12 obiadów x 4,0zł = 48,00 zł
Maj 20 obiadów x 4,0zł = 80,00 zł
Czerwiec 11 obiadów x 4,0zł = 44,00 zł

 

 

Dnia 18 czerwca 2019r. (wtorek) zostanie wydany ostatni obiad w roku szkolnym 2018/2019.

 

Dna 21 grudnia nie ma obiadów szkolnych, gdyż w klasach odbywają się wigilie  klasowe.

 

Odliczono dzień 12 litopada dlatego też za ten miesiąc wpłąta wynosi 76zł. zamist wcześniejszych 80zł.

 

 

Koszt jednego obiadu to 4,00 zł.

 


 

Wpłaty można  przelewać na konto szkoły:

 

84 8781 0006 0000 0156 2000 0010

 


 

W tytule przelewu muszą znaleźć się następujące dane:

1. Imię i Nazwisko dziecka,
2. Klasa do której uczęszcza uczeń/uczennica,
3. Miesiąc, za który uiszczana jest opłata,
4. Ilość dni odpisu.


 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W WIŚNIOWEJ GÓRZE


I. Podstawa Prawna


Zarządzenie Wójta Gminy Andrespol z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych w szkołach oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrespol.


II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki


Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:

1. Uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

2. Emerytowani nauczyciele tych szkół.


III. Opłaty


1. Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszczane są na konto Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza do 10-tego dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.


2. Karty na obiady wydają:

  • Intendet szkolny;
  • Wychowawcy klas.

3. Odpłatność za obiady jest określana przez Wójta Gminy Andrespol na podstawie analizy kosztów zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania kuchni, dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.


4. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużywanych do przygotowania posiłków (tj. koszty tzw. „wsadu do kotła”).


5. Pracownicy ponoszą odpłatność stanowiący całkowity koszt zakupu produktów, przygotowania i podania posiłku oraz pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem stołówki, a w szczególności wynagrodzeniem pracowników i składkami naliczanymi od tych wynagrodzeń.


6. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Wójta Gminy Andrespol oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.


7. Zarządzenie stanowi każdorazowo załącznik do niniejszego regulaminu.


8. W sytuacji wzrostu kosztu posiłków w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.


9. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodzica lub opiekuna prawnego ucznia w całości lub części  z opłat za korzystanie z posiłków w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub szczególnie trudnej sytuacji materialnej na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna, pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy.


IV. Zwroty za obiady


1. W przypadku nieobecności stołującemu przysługuje częściowy lub całkowity zwrot opłaty miesięcznej naliczony proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Za pierwszy dzień nieobecności dziecka rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia.


2. Nieobecność ucznia należy zgłosić telefonicznie 42 2132371 lub na adres mail: intendent@spwg.edu.pl.


3. Odliczanie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.


4. Uczniowie, którzy mają odliczenia (choroba, wycieczka, inne…) na koniec danego miesiąca kontaktują się z  intendentem w celu uwzględnienia ilości dni odliczeń.


V. Czas wydawania posiłków


Posiłki wydawane są w godzinach:

11.40 – 12.00 obiady dla uczniów klas IV – VI
12.45 – 13.05 obiady dla uczniów klas I – III oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze;
13.50 – 14.10 obiady dla klas VII – VIII


VI. Zasady zachowania w stołówce


1. Obiady wydawane są na podstawie umów złożonych u Intendenta szkolnego.

2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w stołówce szkolnej odpowiada nauczyciel dyżurujący.

5. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce.

6. Wnoszenie odzieży i plecaków jest zabronione.


O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.
ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
2. Obiad można spożywać wyłącznie w stołówce szkolnej.
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
4. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowana się poleceniom nauczyciela dyżurującego w stołówce.
5. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków.
6. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.
7. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis.
8. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

 

 

 

 

Koszt jednego obiadu to 4,00 zł.


Wpłaty można  przelewać na konto szkoły:

84 8781 0006 0000 0156 2000 0010


W tytule przelewu muszą znaleźć się następujące dane:

1. Imię i Nazwisko dziecka,
2. Klasa do której uczęszcza uczeń/uczennica,
3. Miesiąc, za który uiszczana jest opłata,
4. Ilość dni odpisu.Do pobrania:


Regulamin stołówki szkolnej - 2018/2019


Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej - 2018/2019
Karta zgłoszenia ucznia do korzystania z odpłatnych obiadów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017