link do bip

 

Funkcjonowanie stołówki w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Uszkodzona linia telefoniczna

 

Szanowni Państwo, informujemy, że a kilka dni temu została uszkodzona nasza linia telefoniczna. Bardzo Państwa przepraszamy za utrudnienia w kontaktowaniu się ze szkołą i prosimy o wyrozumiałość. Z intendentem szkoły można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: intendent@spwg.edu.plJADALNIA CZYNNA:
klasy I – III szkoły podstawowej - obiady o godz. 11.40
klasy IV – VI szkoły podstawowej – obiady o godz. 12.25

Klasy VII szkoły podstawowej - obiady o godz. 13.50

 

 

CENY OBIADÓW


Szkoła podstawowa

 

 

Miesiąc Ilość obiadów Cena
Wrzesień 18 obiadów x 3,5zł = 63,00 zł
Październik 22 obiadów x 3,5zł = 77,00 zł
Listopad 21 obiadów x 3,5zł = 73,50 zł
Grudzień 15 obiadów x 3,5zł = 52,50 zł
Styczeń 19 obiadów x 3,5zł = 66,50 zł
Luty 13 obiadów x 3,5zł = 45,50 zł
Marzec 19 obiadów x 3,5zł = 66,50 zł
Kwiecień 15 obiadów x 3,5zł = 52,50 zł
Maj 18 obiadów x 3,5zł = 63,00 zł
Czerwiec 12 obiadów x 3,5zł = 42,00 zł

 

Obiady będą wydawane do 19.06.2018r. włącznie.


Gimnazjum i liceum ogólnokształcące


 

Miesiąc Ilość obiadów Cena
Wrzesień - -
Październik 21 obiadów x 3,5zł = 73,50 zł
Listopad - -
Grudzień - -
Styczeń - -
Luty - -
Marzec - -
Kwiecień - -
Maj - -
Czerwiec - -22.12.2017 (piątek) Wigilie klasowe - dzień bez obiadu na stołówce.


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W WIŚNIOWEJ GÓRZE


I. Podstawa Prawna


1. Zarządzenie Wójta Gminy Andrespol z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych w szkołach oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrespol.


II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki


1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy Szkoły   Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze oraz uczniowie i pracownicy Gimnazjum i Liceum w Wiśniowej Górze.

2. Emerytowani nauczyciele tych szkół.


III. Opłaty


1. Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszczane są na konto Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza do 15-tego dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

2. Karty na obiady wydaje intendent.

3. Odpłatność za obiady jest określana przez Wójta Gminy Andrespol na podstawie analizy kosztów zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania kuchni, dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

4. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużywanych do przygotowania posiłków (tj. koszty tzw. „wsadu do kotła”).

5. Pracownicy ponoszą odpłatność stanowiący całkowity koszt zakupu produktów, przygotowania i podania posiłku oraz pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem stołówki, a w szczególności wynagrodzeniem pracowników i składkami naliczanymi od tych wynagrodzeń.

6. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Wójta Gminy Andrespol oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

7. Zarządzenie stanowi każdorazowo załącznik do niniejszego regulaminu.

8. W sytuacji wzrostu kosztu posiłków w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

9. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodzica lub opiekuna prawnego ucznia w całości lub części  z opłat za korzystanie z posiłków w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub szczególnie trudnej sytuacji materialnej na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna, pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy.


IV. Zwroty za obiady


1. W przypadku nieobecności stołującemu przysługuje częściowy lub całkowity zwrot opłaty miesięcznej naliczony proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Za pierwszy dzień nieobecności dziecka rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia.

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariatach placówek lub u intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie do godziny 9.00 danego dnia.

3. Odliczanie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4. Uczniowie, którzy mają odliczenia (choroba, wycieczka, inne…) na koniec danego miesiąca kontaktują się z  intendentem w celu uwzględnienia ilości dni odliczeń.


V. Czas wydawania posiłków


1. Posiłki wydawane są w godzinach 11.40 dla uczniów klas I-III, 12.45 dla uczniów klas IV-VI oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze i o godzinie 13.50 dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej oraz pracowników Gimnazjum i Liceum w Wiśniowej Górze.


VI. Zasady zachowania w stołówce


1. Obiady wydawane są na podstawie zapisu na listę u intendentki.

2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w stołówce szkolnej odpowiada nauczyciel dyżurujący.

5. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce.

6. Wnoszenie odzieży i plecaków jest zabronione.


O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
2. Obiad można spożywać wyłącznie w stołówce szkolnej.
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
4. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowana się poleceniom nauczyciela dyżurującego w stołówce.
5. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków.
6. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.
7. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis.
8. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

 

 

 

 

 

 

Koszt jednego obiadu to 3,50 zł. Wpłaty można także przelewać do 15 każdego miesiąca na konto szkoły: 84 8781 0006 0000 0156 2000 0010Karta zgłoszenia ucznia do korzystania z odpłatnych obiadów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017
Wszystkich Państwa, którzy dokonują wpłat za obiady na konto szkoły, serdecznie prosimy aby w tytule przelewu znalazły się następujące dane:

1. Imię i nazwisko dziecka
2. Szkoła Podstawowa czy Gimnazjum (wpisać właściwe)
3. Klasa do której uczeń/uczennica uczęszcza
4. Miesiąc, za który uiszczana jest opłata.