link do bip

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin projektu

 

Karta zgłoszenia dziecka

 

Deklaracja dla ucznia

 

Zakres danych osobowych

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

 

 W latach 2016 – 2018 w naszej szkole realizowane będą dwa projekty współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Pierwszy pn. „Świ@t bez tajemnic”, którego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczenia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VI, którzy korzystają z następujących zajęć:

• Zajęcia z języka angielskiego  
• Zajęcia z matematyki  
• Zajęcia z przyrody  
• Zajęcia z informatyki
• Zajęcia socjoterapeutyczne  

Drugi projekt w latach 2016-2017 pn. „Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata” , którego celem jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Andrespol.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze w projekcie realizowanym w tym okresie:
• Zajęcia ruchowe
• Zajęcia z logopedii

  

Świ@t bez tajemnic - Rekrutacja i regulamin projektu

 

Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata


Projekt pn. „Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałanie: XI.1.1 Edukacja przedszkolna


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Gmina Andrespol ogłasza nabór na wolne miejsca dla dzieci w wieku 3 lat i zamieszkałych, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Andrespol do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze znajdującego się przy ul. Tuszyńskiej 32 w ramach projektu
„Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata”

‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡


Udział w projekcie jest bezpłatny – wyjątek stanowią posiłki.
W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną dodatkowe kryteria tj. niższy dochód na członka rodziny, nieaktywność zawodowa matki, niepełnosprawność dziecka i rodzica oraz kolejność zgłoszeń


‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡


Zgłoszenia przyjmowane są w okresie 01 – 12 września 2016r.

w godzinach od 8:00 do 14:00
w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze,
ul. Tuszyńska 32, 95-020 Wiśniowa Góra.
Więcej informacji, w tym regulamin oraz karta zgłoszeń, dostępnych na stronie www.spwg.edu.pl oraz www.andrespol.pl


Załącznik do rekrutacji - karta zgłoszenia
Załącznik do rekrutacji - oświadczenie
Regulamin projektu

 


 

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole realizowany był projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Andrespol w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Projekt skierowany był do uczniów klas I-III. W ramach projektu prowadzone były różnorodne zajęcia. Były to zajęcia pedagogiczne zakładające w szczególności pomoc dzieciom z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  oraz zajęcia rozwijające zainteresowania.