link do bip

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin projektu

 

Karta zgłoszenia dziecka

 

Deklaracja dla ucznia

 

Zakres danych osobowych

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

 

 W latach 2016 – 2018 w naszej szkole realizowane będą dwa projekty współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Pierwszy pn. „Świ@t bez tajemnic”, którego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczenia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VI, którzy korzystają z następujących zajęć:

• Zajęcia z języka angielskiego  
• Zajęcia z matematyki  
• Zajęcia z przyrody  
• Zajęcia z informatyki
• Zajęcia socjoterapeutyczne  

Drugi projekt w latach 2016-2017 pn. „Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata” , którego celem jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Andrespol.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze w projekcie realizowanym w tym okresie:
• Zajęcia ruchowe
• Zajęcia z logopedii

 


 

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole realizowany był projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Andrespol w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Projekt skierowany był do uczniów klas I-III. W ramach projektu prowadzone były różnorodne zajęcia. Były to zajęcia pedagogiczne zakładające w szczególności pomoc dzieciom z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  oraz zajęcia rozwijające zainteresowania.